"Dura lex, sed lex."

Twarde prawo, ale prawo.

- Ulpian

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Kancelarii (bądź nadesłać listownie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, sposoby egzekucji oraz adres zamieszkania dłużnika. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji, takie jak:
PESEL,
NIP,
REGON.

Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

W tym celu należy zawrzeć we wniosku egzekucyjnym następujący zapis: "Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Łukaszowi Wiśniewskiemu poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 2 kodeksu postępowania cywilnego" .

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Białymstoku (więcej o właściwości miejscowej w zakładce "Właściwość terytorialna"), wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: "Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji."

Wnioski do pobrania w sekcji "Wnioski".