"Dura lex, sed lex."

Twarde prawo, ale prawo.

- Ulpian

Komornik Sądowy Informuje:

Mając na uwadze ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo podstawowe.

Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt komorniczych oraz dane dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w toku czynności egzekucyjnych bądź w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 72 1600 1127 1810 6862 1000 0001

NALEŻY PAMIĘTAĆ

W treści przelewu należy wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika Zgodnie z art. 762 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny (do 2 000 złotych). Nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku. Wyjaśnienia w tym zakresie można złożyć osobiście w Kancelarii lub pisemnie korzystając z poniższego formularza:
Oświadczenie dłużnika art. 801 kpc (POBIERZ)